Κάθε επιχειρησιακή ανάγκη είναι ξεχωριστή. Γι’ αυτό, δημιουργούμε εξειδικευμένες λύσεις.

Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιχειρησιακών αναγκών κι έτσι, είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε αποτελεσματικά μικρής, μεσαίας ή μεγάλης εμβέλειας επιχειρήσεις, μεμονωμένους ιδιώτες αλλά και οργανισμούς.


ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ανάληψη και ολοκληρωμένη παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, για όλες τις κατηγορίες βιβλίων.
 • Ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές επιχειρήσεων, κάθε νομικής μορφής.
 • Συγχωνεύσεις, μετατροπές, διασπάσεις εταιριών.
 • Σύνταξη και τήρηση Πρακτικών Γ.Σ. & Δ.Σ.
 • Οργάνωση και μηχανογραφική υποστήριξη λογιστηρίων.
 • Ανάληψη μισθοδοσίας προσωπικού και διεκπεραίωση εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
 • Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων, πάσης φύσεως, με Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικά ταμεία, Νομαρχίες.
 • Διενέργεια προληπτικών ελέγχων για εντοπισμό φορολογικών παραλείψεων και διόρθωσή τους.
 • Κατάρτιση περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, βάσει Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Κοστολόγηση αγαθών και υπηρεσιών.
 • Εξειδικευμένες οικονομικές αναφορές και αναλύσεις οικονομικών καταστάσεων πελατών, ανταγωνιστών, κλάδου.
 • Μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων – Β.P.R. (Business Process Re- Engineering).
 • Μελέτες βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων, βάσει σεναρίων.
 • Μελέτες και διερεύνηση χρηματοδοτήσεων.
 • Έλεγχος και επαναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων Leasing με στόχο τη βελτίωση ρευστότητας.
 • Κατάρτιση μελετών (Marketing Plans) για νέα προϊόντα και για είσοδο σε νέες αγορές.
 • Μελέτες για εξαγορές, συγχωνεύσεις, πωλήσεις επιχειρήσεων.